کارمزد شبکه رمزارزهای دیجیتال در ارزپایا

نام کوین کارمزد شبکه کارمزد ارزپایا حداقل برداشت
نام کوین بیت کوین کارمزد شبکه 0.0005 کارمزد ارزپایا 0.2% حداقل برداشت 0.0015
نام کوین تتر کارمزد شبکه 0.8 کارمزد ارزپایا 0.2% حداقل برداشت 2.4
نام کوین لایتکوین کارمزد شبکه 0.001 کارمزد ارزپایا 0.2% حداقل برداشت 0.003
نام کوین بیتکش کارمزد شبکه 0.00049 کارمزد ارزپایا 0.2% حداقل برداشت 0.00147
نام کوین ترون کارمزد شبکه 1 کارمزد ارزپایا 0.2% حداقل برداشت 3
نام کوین لینک کارمزد شبکه 1 کارمزد ارزپایا 0.2% حداقل برداشت 3
نام کوین دوج کارمزد شبکه 15 کارمزد ارزپایا 0.2% حداقل برداشت 45
نام کوین شیبا کارمزد شبکه 1500000 کارمزد ارزپایا 0.2% حداقل برداشت 4500000
نام کوین اتریوم کارمزد شبکه 0.005 کارمزد ارزپایا 0.2% حداقل برداشت 0.015