کارمزد شبکه رمزارزهای دیجیتال در ارزپایا

نام کوین کارمزد شبکه کارمزد ارزپایا
بیت کوین

بیت کوین

کارمزد شبکه 0.0005 کارمزد ارزپایا 0.2
لایت کوین

لایت کوین

کارمزد شبکه 0.001 کارمزد ارزپایا 0.2
بیتکش

بیتکش

کارمزد شبکه 0.00049 کارمزد ارزپایا 0.2
اتریوم

اتریوم

کارمزد شبکه 0.005 کارمزد ارزپایا 0.2
تتر

تتر

کارمزد شبکه 0.8 کارمزد ارزپایا 0.2
ترون

ترون

کارمزد شبکه 1 کارمزد ارزپایا 0.2
لینک

لینک

کارمزد شبکه 2 کارمزد ارزپایا 0.2
دوج

دوج

کارمزد شبکه 10 کارمزد ارزپایا 0.2
یونی سواپ

یونی سواپ

کارمزد شبکه 0.062 کارمزد ارزپایا 0.2
شیبا

شیبا

کارمزد شبکه 1500000 کارمزد ارزپایا 0.2
هگز

هگز

کارمزد شبکه 100 کارمزد ارزپایا 0.2
اکسی

اکسی

کارمزد شبکه 0.8 کارمزد ارزپایا 0.2
مانا

مانا

کارمزد شبکه 20 کارمزد ارزپایا 0.2
سندباکس

سندباکس

کارمزد شبکه 10 کارمزد ارزپایا 0.2
متیک

متیک

کارمزد شبکه 14 کارمزد ارزپایا 0.2
ریپل

ریپل

کارمزد شبکه 0.78 کارمزد ارزپایا 0.2
بایننس کوین

بایننس کوین

کارمزد شبکه 0.0010 کارمزد ارزپایا 0.2
گالا

گالا

کارمزد شبکه 4.2 کارمزد ارزپایا 0.2
سول

سول

کارمزد شبکه 0.0070 کارمزد ارزپایا 0.2
آوالانچ

آوالانچ

کارمزد شبکه 0.0130 کارمزد ارزپایا 0.2
فانتوم

فانتوم

کارمزد شبکه 0.82 کارمزد ارزپایا 0.2
اتم

اتم

کارمزد شبکه 0.032 کارمزد ارزپایا 0.2
نیر

نیر

کارمزد شبکه 0.058 کارمزد ارزپایا 0.2
فایلکوین

فایلکوین

کارمزد شبکه 0.04 کارمزد ارزپایا 0.2
اترکلاسیک

اترکلاسیک

کارمزد شبکه 0.0134 کارمزد ارزپایا 0.2
ایاواس

ایاواس

کارمزد شبکه 0.24 کارمزد ارزپایا 0.2
استلار

استلار

کارمزد شبکه 2.46 کارمزد ارزپایا 0.2
آوه

آوه

کارمزد شبکه 0.0032 کارمزد ارزپایا 0.2
کامپوند

کامپوند

کارمزد شبکه 0.0052 کارمزد ارزپایا 0.2