{{ctrl.label.ApiDoc}}


این راهنما نحوه اتصال برنامه نویسان به درگاه های پرداخت از طریق API ارزپایا را توضیح میدهد.
API ارزپایا به روش REST سازماندهی شده است. همچنین بدنه درخواست ها و پاسخ ها با فرمت JSON می‌باشد.
دسترسی تمامی آی پی های داخل ایران برای این سروس ها باز است اما درصورتیکه درخواست شما با آی پی های خارج از کشور ارسال میشود از طریق مکاتبه با بخش پشتیبانی فنی دسترسی لازم را دریافت کنید.
شما می‌توانید نمونه کدها را در ستون سمت چپ صفحه مشاهده کنید.


آخرین قیمت های خرید و فروش بازار
با استفاده از آدرس رو برو می توانید آخرین قیمت خرید و فروش شده تمامی ارزهای بازار سایت را دریافت کنید
//نشانی سرویس
https://api.arzpaya.com/Public/GetPrice/irt
https://api.arzpaya.com/Public/GetPrice/usdt
      
// نمونه خروجی
{ 
  "BTCIR":{ 
   "BuyPrice":91860000,
   "SellPrice":93720000,
   "Cap":28179838.04045826,
   "ModifiedDate":"2019/10/17 15:47:13"
  },
  "LTCIR":{ 
   "BuyPrice":618000,
   "SellPrice":641000,
   "Cap":1974503.96386757,
   "ModifiedDate":"2019/10/17 15:47:13"
  },
  "PPCIR":{ 
   "BuyPrice":3200,
   "SellPrice":3400,
   "Cap":3054632.53610213,
   "ModifiedDate":"2019/10/17 15:47:13"
  },
  "VRMIR":{ 
   "BuyPrice":770,
   "SellPrice":780,
   "Cap":494409.36084930,
   "ModifiedDate":"2019/10/17 15:47:13"
  },
  "BCHIR":{ 
   "BuyPrice":2480000,
   "SellPrice":2532000,
   "Cap":3010864.65769780,
   "ModifiedDate":"2019/10/17 15:47:13"
  }
}
      

سفارشات فعال خرید و فروش بازار
با استفاده از آدرس رو برو می توانید سفارشات فعال هر بازار را مشاهده کنید، عدد 1 که در انتها آمده تعداد سفارشات را مشخص میکند.
//نشانی سرویس
https://api.arzpaya.com/Public/getorderbook/irt/1
https://api.arzpaya.com/Public/getorderbook/usdt/1
      
// نمونه خروجی
{
 "BTCIR": {
  "Buys": [
   {
    "Price": 1030380000,
    "Volume": 0.3220365
   }
  ],
  "Sells": [
   {
    "Price": 1035000000,
    "Volume": 0.0018481
   }
  ]
 },
 "LTCIR": {
  "Buys": [
   {
    "Price": 4581900,
    "Volume": 0.671586
   }
  ],
  "Sells": [
   {
    "Price": 4589600,
    "Volume": 0.6092672
   }
  ]
 },
 "PPCIR": {
  "Buys": [
   {
    "Price": 6101,
    "Volume": 872.1118834
   }
  ],
  "Sells": [
   {
    "Price": 8000,
    "Volume": 61.779136
   }
  ]
 },
 "VRMIR": {
  "Buys": [
   {
    "Price": 5000,
    "Volume": 2732.3750224
   }
  ],
  "Sells": [
   {
    "Price": 8000,
    "Volume": 600
   }
  ]
 },
 "BCHIR": {
  "Buys": [
   {
    "Price": 15773000,
    "Volume": 0.1141685
   }
  ],
  "Sells": [
   {
    "Price": 15943000,
    "Volume": 0.64443
   }
  ]
 },
 "ETHIR": {
  "Buys": [
   {
    "Price": 33679000,
    "Volume": 0.1367906
   }
  ],
  "Sells": [
   {
    "Price": 33877000,
    "Volume": 3.5
   }
  ]
 },
 "USDTIR": {
  "Buys": [
   {
    "Price": 25491,
    "Volume": 1.5233415
   }
  ],
  "Sells": [
   {
    "Price": 25505,
    "Volume": 399.30736578
   }
  ]
 },
 "TRXIR": {
  "Buys": [
   {
    "Price": 905,
    "Volume": 588.7473
   }
  ],
  "Sells": [
   {
    "Price": 915,
    "Volume": 725.6014
   }
  ]
 }
}