{{ctrl.label.ApiDoc}}


این راهنما نحوه اتصال برنامه نویسان به درگاه های پرداخت از طریق API ارزپایا را توضیح میدهد.
API ارزپایا به روش REST سازماندهی شده است. همچنین بدنه درخواست ها و پاسخ ها با فرمت JSON می‌باشد.
شما می‌توانید نمونه کدها را در ستون سمت چپ صفحه مشاهده کنید.


آخرین قیمت های خرید و فروش بازار
با استفاده از آدرس رو برو می توانید آخرین قیمت خرید و فروش شده تمامی ارزهای بازار سایت را دریافت کنید
//نشانی سرویس
https://api.arzpaya.com/Public/GetPrice
      
// نمونه خروجی
{ 
  "BTCIR":{ 
   "BuyPrice":91860000,
   "SellPrice":93720000,
   "Cap":28179838.04045826,
   "ModifiedDate":"2019/10/17 15:47:13"
  },
  "LTCIR":{ 
   "BuyPrice":618000,
   "SellPrice":641000,
   "Cap":1974503.96386757,
   "ModifiedDate":"2019/10/17 15:47:13"
  },
  "PPCIR":{ 
   "BuyPrice":3200,
   "SellPrice":3400,
   "Cap":3054632.53610213,
   "ModifiedDate":"2019/10/17 15:47:13"
  },
  "VRMIR":{ 
   "BuyPrice":770,
   "SellPrice":780,
   "Cap":494409.36084930,
   "ModifiedDate":"2019/10/17 15:47:13"
  },
  "BCHIR":{ 
   "BuyPrice":2480000,
   "SellPrice":2532000,
   "Cap":3010864.65769780,
   "ModifiedDate":"2019/10/17 15:47:13"
  }
}